Säännöt

Katso myös tärkeät ohjeet liittyen mökin hankintaan (=Satamasaarelaiset ry:n jäsenyyteen) sekä saaren arkeen ja pelisääntöihin. 


Satamasaarelaiset ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Satamasaarelaiset r.y., kotipaikka Helsingin kaupunki. 

2§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys vuokraa Helsingin kaupungilta maja-alueen, josta se vuokraa majapaikkoja yksityisille helsinkiläisille. Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tavoittaminen eikä osingon jako, vaan parempi yhteistyö jäsentensä keskuudessa sekä yhteydenpito Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa. Yhdistys ylläpitää kesämajatoimintaa Satamasaarella ja Pikkusatamasaarella. Lisäksi yhdistys pyrkii kohentamaan jäsentensä viihtyvyyttä, järjestämällä esim. kilpailuja, arpajaisia ja juhlia, ym. ajanvietettä myös talvisaikaan jäsentensä keskuudessa. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on vuokramiehenä Helsingin kaupungin Satamasaaren kesämaja-alueeila. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Vuokramiehen taloudessa asuvat perheenjäsenet voidaan hyväksyä perhejäseniksi. Perhejäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla. 

Yhdistyksen jäsenet eivät suorita vuotuista jäsenmaksua. Mikäli pakottavat syyt kuitenkin vaativat jäsenmaksua, sen suuruuden määrää vuosikokous. Jäseneksi pyrkivä maksaa liittymismaksua, sen suuruuden määrää vuosikokous. 

Yhdistyksen asiat hoitaa hallitus, käsittäen puheenjohtajan, kahdeksan (8) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä, tai puheenjohtajan, kuusi (6) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä.

Varsinaiset sekä varajäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Vaalit tapahtuvat niin, että ensin valitaan puheenjohtaja ja sitten muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

6§ 

Hallitus, joka itse valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan, kokoontuu puheenjohtajan pyynnöstä tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan pyynnöstä ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja (4-5) ovat läsnä. Erimielisyyden vallitessa päättää yksinkertainen äänten enemmistö ja tasaäänestyksessä ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on oikeutettu asettamaan avukseen toimikuntia määrättyjen asioiden hoitamista varten. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin. 

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit on esitettävä tilin- tai toiminnantarkastajille seuraavan vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä. Tilin- tai toiminnantarkastajat jättävät tilintarkastuskertomuksensa vuosikokoukselle, viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään heinäkuun aikana. Kokouksen aikana päätetään seuraavista asioista. 

10§

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan syytä, tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti pyytää, määrätyn asian käsittelyä. 

11§

Kokoukseen kutsutaan jäsenet kaksi viikkoa ennen kokousta, ilmoittamalla saaressa olevalla ilmoitustaululla. Mikäli syytä ilmaantuu talvella koolle kutsumiseksi, toimitetaan kokouskutsu ilmoituksella postitse tai sähköisesti. 

12§

Muutoksista tai lisäyksistä näihin sääntöihin päättää vuosikokous ottaen huomioon yhdistyslain 24§ mukaiset vaatimukset.

13§ 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa vähintään kuukauden väliajoin. Mikäli yhdistys purkautuu käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat ja omaisuus jonkun vastaavaa toimintaa harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen hyväksi. 

14§ 

Muissa asioissa päättää yhdistyslaki. 

[Lataa säännöt PDF-muodossa]